DENOFLIT

Projekto metu  inventorizuojami ir apdorojami Baltijos jūros geologiniai, dugno faunos, žuvų ir paukščių duomenys, atrenkamos ir steigiamos Natura 2000 teritorijos bei šviečiama visuomenė. Tiriamosios veiklos numatytos trijuose pasirinktuose Lietuvos išskirtinės ekonominės zonos (IEZ) rajonuose, kuriuose Natura 2000 tinklo plėtros kriterijai yra labiausiai galimi. Baltijos aplinkos forumas Lietuvoja atlieka visuomenės informavimo veiklą.

Projekto veiklos

  • Geologinis, dugno faunos, žuvų pasiskirstymo kartografavimas. Per pirmuosius du projekto įgyvendinimo metus bus parengti visų projekto teritorijų geologiniai ir geomorfologiniai žemėlapiai, kuriuose pateikta informacija bus naudojama tolimesnėje buveinių, paukščių bei žuvų inventorizacijoje.
  • Jūros paukščių ir žuvų inventorizacija. Tyrimo metu bus atnaujinta informacija apie jūrinių paukščių ir žuvų rųšis bei papitimą Lietuvos jūrinėje teritorijoje.
  • Teritorijų vertinimas. Šios veiklos metu bus įvertinama atskirų inventorizacijų metu surinkti duomenys bei parengtos rekomendacijos tolimesnei teritorijų apsaugai. 
  • Natura 2000 teritorijų steigimas Lietuvos ekonominėje zonoje. Remiantis inventorizacijų metu surinkta informacija bei teritorijų vertinimo rezultatais,parinktos teritorijos įgis saugomų teritorijų statusą.
  • Visuomenės informavimas. Projekto metu bus sukurtas internetinis puslapis, kuriame bus pateikta informacija apie projektą bei jo eigą. Taip pat bus išleisti leidiniai bei Lietuvos jūrų muziejuje įrengta ekspozicija, skirta jūros gamtinėms vertybėms pristatyti.

 

Partneriai

Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas (Projekto koordinatorius)

Gamtos tyrimų centro Ekologijos institutas

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Lietuvos jūrų muziejus

Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje
Gamtos apsauga ir saugomos teritorijos

Kontaktai

Darius Daunys
Projekto vadovas
Tel. 8 46 398874
El. p. darius[at]corpi.ku[dot]lt

burberry outlet online