Baltijos šalių veiksmai siekiant sumažinti Baltijos jūros taršą pavojingomis medžiagomis (BaltActHaz)

2012 m. užbaigto projekto tikslas bvo ištirti pavojingų cheminių medžiagų paplitimą įmonių ir buitinėse nuotekose bei aplinkoje. Tyrimai parodė, kad didelį susirūpinimą keliančios medžiagos plačiai paplitusios tiek pramonės, tiek buitinėse nuotekose. Dažniausiai ir daugiausia aptikta oktil-, nonil-fenolių bei jų etoksilatų, chloralkanų, organinių alavo junginių ir ftalatų. Daugiausia dėmesio skyrėme valstybės institucijų ir pramonės įmonių supažindinimui su šia problema ir jos sprendimo būdais. Šiuose renginiuose sulaukėme arti 500 dalyvių, tarp jų – ir specialistų iš kitų Baltijos šalių.

Projekto veiklos

  • Ištirti prioritetinių pavojingų medžiagų (šaliai svarbių, esančių BVPD ir HELCOM sąrašuose) paplitimo atvejus buitinėse bei pramonės įmonių nuotekose. Taip pat, ištyrus pavojingom prioritetinėm medžiagom užterštą paviršinį vandenį bei dugno nuosėdas, parengti atitinkamą monitoringo programą.
  • Pagerinti esamų leidimų (TIPK ir ne-TIPK) kokybę ir siekti juos panaudoti kaip priemonę įgyvendinant vandens apsaugos teisės aktus.
  • Pagerinti pavojingų prioritetinių medžiagų valdymą projekte dalyvaujančiose įmonėse: identifikuoti pavojingas chemines medžiagas naudojamas gamyboje bei pakeisti jas mažiau aplinkai pavojingomis medžiagomis.
  • Supažindinti suinteresuotas grupes su cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH – Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) reglamentu ir jo panaudojimo galimybėmis vandens valdymo srityje.
  • Sustiprinti abipusį bendravimą tarp valdžios institucijų, pramonės įmonių, mokslo įstaigų ir Nevyriausybinių organizacijų (NVO) bei visuomenės atstovų, kad būtų pagerintas cheminių medžiagų valdymas įvairiuose lygmenyse (gamybos metu, galutinių produktų vartojimo, nuotekų, gamtinės aplinkos ir t.t.).
  • Padidinti visuomenės susidomėjimą dėl aplinkoje esančių pavojingų cheminių medžiagų bei paskatinti visuomenę aktyviau dalyvauti cheminių medžiagų valdymo politikoje, o taip pat keisti vartojimo būdą (rinktis produktus, kurių gamybai buvo panaudota mažiau pavojingų cheminių medžiagų).

 

Partneriai Lietuvoje

Baltijos aplinkos forumas Estijoje (Projekto koordinatorius)

Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje

Lietuvos aplinkos apsaugos agentūra

Vilniaus regioninis aplinkos apsaugos departamentas

Šiaulių regioninis aplinkos apsaugos departamentas

AB „Siūlas“

UAB „Vakarų laivų gamykla“

Visas partnerių sąrašas


Cheminės medžiagos ir pramonės tarša

Kontaktai

Justė Buzelytė
Aplinkosaugos specialistė
Tel. 8 5 215 9287
E-mail: juste.buzelyte[at]bef[dot]lt

Tinklalapis

www.baltacthaz.bef.ee

Trukmė

2009/01–2011/12

Parama

ES LIFE+ programa, Lietuvos Respublika, Latvijos Respublika, Estijos aplinkos investicijų centras ir projekto partneriai

burberry outlet online